İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar” yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almaları gerekmektedir. 01.01.2009 tarihi itibariyle “Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar”, “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır.
“Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.
HUKUKİ DAYANAK
4857 Sayılı İş Kanunu Maddesi
Ağır ve tehlikeli işler
MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
"1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir."
İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ “KAPSAMINDADIR?
İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Ağır ve Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlemektedir.
İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?
Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.
BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR?
32 -40 saatlik Eğitim Programı sonunda Ders Öğretmenleri ve Milli Eğitim’den katılacak sınav komisyonu ile birlikte çalışanlar sınava tabii tutulur. 100 üzerinden 50 alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.
KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?
Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.
KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?
Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR?
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.
EĞİTİMİ ALDIRMAMANIN CEZASI VAR MIDIR?
İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için para cezası uygulanır.
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad.
Ceza Mad.
Cezayı Gerektiren Fiil
Ceza Miktarı (TL)
85
105/d
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
511
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.
Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.
İLKYARDIM EĞİTİMLERİ
İLK YARDIM NEDİR
Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.
Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Müeyyideler
Madde 29 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.
6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – İşveren;
Teftiş ve idari Yaptırımlar
İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – Bu Kanunun;
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 - Sayı : 28681
İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
Acil Durum Planının Hazırlanması
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
YANGIN EĞİTİMLERİ
Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir; bu, sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerli olabilir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.
YANGIN MEVZUATI VE CEZALAR:
6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 –İşveren;
Teftiş ve idari Yaptırımlar
İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 –Bu Kanunun;
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 27/11/2007 - 2007/12937
YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU
Madde 124 -Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.
DENETİM
Madde 131 -Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
SON HÜKÜMLER
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. (Madde 168)
12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 169)
İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Tarih: 18/06/2013 - Numarası: 28681
İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü
İşverenin yükümlülükleri
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
Tatbikat
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
HİJYEN EĞİTİMLERİ
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği Hijyen Eğitimi zorunlu tutulmuştur. GIDA İMALAT-SATIŞ, KASAPLAR,KUAFÖRLER,OTEL ÇALIŞANLARI, SAUNA - HAMAM İŞLETMECİLERİ, GÜZELLİK SALONLARI gibi HİJYEN EĞİTİMİ ALMA ZORUNLULUĞU olan işletme çalışanlarına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarla işbirliği yaparak branş uzmanı olan eğitmenlerle beraber gerekli eğitim ve sınav organizasyonlarını,İŞ HİJYENİ hedefimizle çözüm ortaklarımızla bu eğitimi vermekte ve MEB onaylı sertifikalandırılmasını gerçekleştiriyoruz.
HİJYEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YASAL BİLGİLER
Hijyen Eğitimi 5 Temmuz 2013 tarihli ve 38698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereği, uygulamadan kalkan portör muayenesi yerine Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu gelmiştir. Eğitimler umumi hıfzıssıhha kanunu 282. Maddesi gereği 250-1000 TL arasında aylık ceza uygulanacak şekilde zorunlu tutulmuştur. Cezai kontrol il tarım, belediye zabıta ve il sağlık tarafından yapılacaktır. Eğitimler en az 8 saat olup en fazla 40 saat süreyle yapılmaktadır. Bir eğitim grubu en az 12 kişi ile açılıp, en fazla 50 kişiye aynı anda eğitim verilebilmektedir. Bir günlük eğitim sonunda sınav yapılıp MEB onaylı sertifika hazırlanmaktadır.
Hijyen eğitimi (aşağıdaki sektörler için geçerlidir)
YASAL DAYANAK : UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
Yasal dayanak: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ‘’Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde,250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.’’
Hijyen Eğitimi portör muayene zorunluluğunun kalkmasıyla onun yerine de gelmiş sayılabilir. Ancak dileyen portör muayenesi yapmak isterse, yapılmasında herhangi bir sakınca yada yasak yoktur.